گاز متان از چه اتم هایی تشکیل شده

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

گاز متان از چه اتم هایی تشکیل شده است با جواب در همیارخاص ببینید

گاز متان از چه اتم هایی تشکیل شده.jpg

سوال :

گاز متان از چه اتم هایی تشکیل شده


جواب :


1 ) اکسیژن و هیدروژن

2 ) کربن و اکسیژن

3 ) کربن و نیتروژن

4 ) کربن و هیدروژن
 
بالا