ارتباط با ما

ضروری
ضروری
ضروری
حاصل تفریق عدد سه‌هزار از پنج‌هزار چیست؟! ( به حروف بنویسید)
ضروری
ضروری
بالا