کدام شهر است که اگر حرف اولش را برداریم یک رود از آن باقی میماند + جواب

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

کدام شهر است که اگر حرف اولش را برداریم یک رود از آن باقی میماند/ جواب کدام شهر است که اگر حرف اولش را برداریم یک رود از آن باقی میماند/ پاسخ کدام شهر است که اگر حرف اولش را برداریم یک رود از آن باقی میماند/سوال :
کدام شهر است که اگر حرف اولش را برداریم یک رود از آن باقی میماند ؟


جواب :
فارس.
 
  • برچسب ها
    جواب کدام شهر است که اگر حرف اولش را برداریم یک رود از آن باقی میماند پاسخ کدام شهر است که اگر حرف اولش را برداریم یک رود از آن باقی میماند کدام شهر است که اگر حرف اولش را برداریم یک رود از آن باقی میماند
  • بالا