چرا ولپارس در پرتفوی لحظه ای من نیست ؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

ولپارس پرتفوی لحظه ای/خرید ولپارس / آموزش خرید سهام ولپارس / پرتفوی لحظه ای ولپارس نیست/ آموزش بورس /ولپارس را بفروشیم / ولپارس را کی بفروشیم /سوال :

چرا ولپارس در پرتفوی لحظه ای من نیست ؟


جواب :

عرضه اولیه ها همیشه بعد از اولین روز کاری در سبد سهام مینشیند و اگر در پرتفوی لحظه ای یافت ننکردید انرا به قیمت اولیه و تعداد آن و تاریخ ثبت خرید , بصورت دستی به پرتفوی لحظه ای خود اضافه کنید ..


.
 
  • برچسب ها
    آموزش بورس آموزش خرید سهام ولپارس خرید ولپارس ولپارس را بفروشیم ولپارس را کی بفروشیم ولپارس پرتفوی لحظه ای پرتفوی لحظه ای ولپارس نیست
  • بالا