مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,718
64


هنگامی که خورشید در نیمکره شمالی بر مدار راس السرطان عمود می تابد | بر مدار راس السرطان عمود می تابد کدام پدیده به وجود می آید |


سوال :

هنگامی که خورشید در نیمکره شمالی بر مدار راس السرطان عمود می تابد کدام پدیده به وجود می آید


جواب :

دلیل اینکه این دو مدار در این منطقه از کره ی زمین مشخص می شوند به این خاطر است که این مناطق آخرین جاهایی هستند که خورشید به طور عمود می تابد در نیمکره ی شمالی در محلی که مدار رأس السرطان عبور می کند و در نیمکره ی جنوبی در محلی که مدار رأس الجدی می گذرد.

زمانی که خورشید به صورت عمود در این منطقه می تابد در نیمکره ی شمالی در ماهی به نام سرطان که معادل تیرماه می باشد (روز اول تیرماه هر سال)است و در نیمکره ی جنوبی در ماه جدی که معادل دی ماه می باشد(روز اول دی ماه هرسال).

همچنین لازم به ذکر است محل قرارگیری این دو مداراز نظر آب و هوایی نیز شاخص است به نحوی که بیشتر بیابان های کره ی زمین در محل این مدارها قرار دارند.
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,867
ارسال ها
54,236
کاربران
3,248
جدیدترین کاربران
سلام
عقب
بالا