معنی توی گلدسته های یک گنبد روز و شب زائر حرم باشیم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

معنی بیت توی گلدسته های یک گنبد روز و شب زائر حرم باشیم | توی گلدسته های یک گنبد روز و شب زائر حرم باشیم با معنی |


سوال :

معنی توی گلدسته های یک گنبد روز و شب زائر حرم باشیم


جواب :

همه ما باهم، شب و روز، روی گنبد و گلدسته ها بنشینیم و زیارت کنیم.
 
بالا