مترادف و متضاد محکم کردن

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

مترادف و متضاد کلمات - جواب متضاد و مترادف کلمه - متضاد و مترادف

میتوانید متصاد و مترادف کلمات را از سایت همیار خاص ببینید

جواب : استوار کردن، سفت کردن، قایم کردن، ثابت نمودن، پابرجا کردن (متضاد) سست کردن.

منبع : همیارخاص

.
 
بالا