مترادف و متضاد دقیق

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

مترادف و متضاد کلمات - جواب متضاد و مترادف کلمه - متضاد و مترادف

میتوانید متصاد و مترادف کلمات را از سایت همیار خاص ببینید

جواب : ظریف، نازک، نرم، باریک، باریک‌بین، ژرف‌نگر، کنجکاو، نازک، نکته‌بین، نکته‌سنج.

منبع : همیارخاص

.
 
بالا