مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

معرفی فرهنگستان زبان و ادب فارسی | معرفی در دوجمله فرهنگستان زبان و ادب فارسی |


سوال :

فرهنگستان زبان و ادب فارسی را در دو جمله معرفی کنید


جواب :

فرهنگستان زبان و ادب فارسی یکی از چهار فرهنگستان ایران است که حوزه‌های گوناگون علمی، ادبی و هنری را در ایران و قلمرو زبان فارسی از جنبه‌های مختلفِ موضوعی تحت پوشش قرار می‌دهد. این فرهنگستان به حوزهٔ زبان و ادبیات فارسی می‌پردازد. اکنون ریاست فرهنگستان را غلامعلی حداد عادل برعهده دارد. / wikipedia
 
بالا