شما برای صرفه جویی در مصرف آب چه کارهایی انجام می دهید ؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">کارهایی که برای صرفه جویی در مصرف آب میکنیم چیست | صرفه جویی در مصرف آب |<br /> <br /> <br /> <b><span style="color: rgb(41, 105, 176)">سوال : </span></b><br /> <br /> شما برای صرفه جویی در مصرف آب چه کارهایی انجام می دهید ؟<br /> <br /> <br /> <b><span style="color: rgb(226, 80, 65)">جواب : </span></b><br /> <br /> در مسواک زدن <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%9F.102495/" class="link link--internal">آب </a>را باز نمیگذاریم<br /> در حیاط اب را زیاد باز نمیگذاریم<br /> در حین حمام کردن از اب زیاد و بی رویه استفاده نمیکنیم<br /> در هنگام شستشوی خودرو، اب را کاملا باز نمیگذاریم و از سطل استفاده میکنیم در شستن خودرو .<br /> <br /> اگر چیزی میدانید ارسال کنید</div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,354
جدیدترین کاربران
bebeli
عقب
بالا