مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,357
64

جواب ساخت قدیمی ترین مدرسه پزشکی جهان | ساخت قدیمی ترین مدرسه پزشکی جهان کار کیست مطالعات هفتم | مطالعات هفتم ساخت قدیمی ترین مدرسه پزشکی جهان |


سوال :

ساخت قدیمی ترین مدرسه پزشکی جهان کار کیست ؟ مطالعات هفتم


جواب :

1) اشکانیان- صد دروازه
2) هخامنشیان- تخت جمشید
3) ساسانیان و در جندی شاپور ساخته شد
4) سلوکیان- تیسفون
 
بالا