اگر دو برابر ثلث عددی برابر 20 باشد، آن عدد چند است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

اگر دو برابر ثلث عددی برابر 20 باشد / جواب اگر دو برابر ثلث عددی برابر 20 باشد /اگر دو برابر ثلث عددی برابر 20 باشد، آن عدد چنده / پاسخ اگر دو برابر ثلث عددی برابر 20 باشد /


سوال :

اگر دو برابر ثلث عددی برابر 20 باشد، آن عدد چند است


جواب :

- 30 ?
- 20
- 40
- 60

.
 
  • برچسب ها
    اگر دو برابر ثلث عددی برابر 20 باشد اگر دو برابر ثلث عددی برابر 20 باشد، آن عدد چنده جواب اگر دو برابر ثلث عددی برابر 20 باشد پاسخ اگر دو برابر ثلث عددی برابر 20 باشد
  • بالا