از واکنش جوهر نمک با سنگ مرمر چه گازی تولید میشود

بالا