عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضربشان ۳۲ و حاصل جمع آنها بیشترین

  1. مدیر

    دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضربشان ۳۲ و حاصل جمع آنها بیشترین مقدار ممکن باشد

    دو عدد طبیعی پیدا کنیدکه حاصل ضربشان ۳۲ | عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضربشان ۳۲ و حاصل جمع آنها بیشترین |سوال :دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضربشان ۳۲ و حاصل جمع آنها بیشترین مقدار ممکن باشدجواب :8*4 = 322*16 = 32بیشترین رقم جمع هم میشود :16+2 = 18
بالا