هر عدد صحیح جای خالی از هر عدد صحیح جای خالی بزرگتر است

  1. مدیر

    بر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت جای خالی پیش برویم عدد ها بزرگتر میشوند ششم

    ششم بر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت جای خالی پیش برویم |سوال :بر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت جای خالی پیش برویم عدد ها بزرگتر میشوند ششمجواب :بر روی محور اعداد صحیح ، هرچه به سمت راست برویم اعداد بزرگتر و هر چه به سمت چپ‌ محور حرکت کنیم ، اعداد کوچکتر می شوند.
بالا