تهیه و تصویب قوانین عادی کشور بر عهده کیست

  1. مدیر

    تهیه و تصویب قوانین عادی کشور در چارچوب قانون اساسی بر عهده کیست هفتم

    تهیه و تصویب قوانین عادی کشور در چارچوب قانون اساسی | تهیه و تصویب قوانین عادی کشور بر عهده کیست |سوال :تهیه و تصویب قوانین عادی کشور در چارچوب قانون اساسی بر عهده کیست هفتمجواب :قوهٔ مقنّنه تهیه و تصویب قوانین عادی کشور را در چارچوب قانون اساسی به عهده دارد
بالا