پیشوایان بزرگ دین اسلام در مورد انتخاب دوست چه سفارشی فرموده اند

  1. مدیر

    توصیه پیشوایان دینی دوستی با چه افرادی است مطالعات ششم

    توصیه پیشوایان دینی دوستی با چه افرادی است | جواب توصیه پیشوایان دینی دوستی با چه افرادی است |سوال :توصیه پیشوایان دینی دوستی با چه افرادی است مطالعات ششمجواب :پیشوایان بزرگ دینی به ما توصیه می کنند که با افراد عاقل، با ایمان و نیکوکار دوستی کنیم، آنها از ما می خواهند که از دوستی با...
بالا