معنی خستو چیست

  1. مدیر

    معنی خستو

    معنی خستو چیست | معنی خستو با جواب | تلفظ خستو |سوال :معنی خستو چی میشه ؟جواب :خستو. [ خ َ ] (ص ) مقر. معترف . (صحاح الفرس ).کسی که اقرار و اعتراف بر امری کند. (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (انجمن آرای ناصری ). مذعن . هستو. (یادداشت بخط مؤلف ). ج ، خستوان . (ناظم الاطباء) : نشد هیچ خستو...
بالا