مدل اتمی بور در مدار آخر

  1. مدیر

    مطابق مدل اتمی بور در مدار آخر کدام دو عنصر تعداد الکترون برابر وجود دارد

    جواب مطابق مدل اتمی بور در مدار آخر کدام دو عنصر تعداد الکترون برابر وجود دارد | مدل اتمی بور برای عناصر جدول تناوبی |مدل اتمی بور در مدار آخر |سوال :مطابق مدل اتمی بور در مدار آخر کدام دو عنصر تعداد الکترون برابر وجود داردجواب :1) ۸O,۷N2) ۱۶S,۸O3) ۱۸Ar,۸O4) ۱۵P,۱۴S
بالا