به چه دلیل انتخاب دوست امر مهمی است و چرا انتخاب آن به دقت بسیار احتیاج دارد

  1. مدیر

    توصیه پیشوایان دینی دوستی با چه افرادی است مطالعات ششم

    توصیه پیشوایان دینی دوستی با چه افرادی است | جواب توصیه پیشوایان دینی دوستی با چه افرادی است |سوال :توصیه پیشوایان دینی دوستی با چه افرادی است مطالعات ششمجواب :پیشوایان بزرگ دینی به ما توصیه می کنند که با افراد عاقل، با ایمان و نیکوکار دوستی کنیم، آنها از ما می خواهند که از دوستی با...
بالا