کارهایی که پیامبران به اذن خداوند انجام می دادند چه می گویند

  1. مدیر

    به کارهایی که پیامبران به اذن خداوند برای اثبات پیامبری خود انجام می دادند چه می گویند؟

    کارهایی که پیامبران به اذن خداوند انجام می دادند چه می گویند | کارهایی که پیامبران به اذن خداوند انجام می دهند چیست |سوال :به کارهایی که پیامبران به اذن خداوند برای اثبات پیامبری خود انجام می دادند چه می گویند؟جواب :1 ) معجزه 2 ) امامت 3 ) پیامبری 4 ) نبوّت
بالا