پیامبر و یارانش در کجا محاصره بودند

  1. مدیر

    پیامبر ویارانش چند سال در محاصره اقتصادی قرار گرفتند

    پیامبر و یارانش چند سال در محاصره اقتصادی قرار گرفتند | پیامبر و یارانش چند سال در محاصره اقتصادی بودند با جواب |سوال :پیامبر ویارانش چند سال در محاصره اقتصادی قرار گرفتند ؟جواب :پیامبر و یاران و عمویش ابوطالب و همسرش خدیجه ۳ سال در سخت‌ترین شرایط به سر بردند؛ آنان در این مدت از محل...
بالا