زمین مکان مناسب برای زندگی گیاهان و جانوران

  1. مدیر

    چرا زمین مکان مناسب برای زندگی گیاهان و جانوران است

    زمین مکان مناسب برای زندگی گیاهان و جانوران | چرا زمین مکان مناسب برای زندگی است | پاسخ چرا زمین مکان مناسب برای زندگی |سوال :چرا زمین مکان مناسب برای زندگی گیاهان و جانوران استجواب :زیرا زمین دارای آب و هوا و خاک مناسب برای زندگی گیاهان و جانوران است و زیاد گرم و سرد نیست.
بالا