کم گوی و گزیده گوی سعدی

  1. مدیر

    معنی کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر

    معنی کم گوی و گزیده گوی | معنی کم گوی و گزیده گوی چون در |سوال :معنی کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پرجواب :کم حرف بزن اما سخن پسندیده و ارزشمند بگو تا سخنان ارزشمند تو تمام جهان را فرا بگیرد.
  2. مدیر

    کم گوی و گزیده گوی چون در چند جمله است

    کم گوی و گزیده گوی چون در چند جمله است؟ ، را از سایت همیار خاص ببینیدسوال :کم گوی و گزیده گوی چون در چند جمله استجواب :.......
بالا