در مدار آخر اتم هیدروژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد

  1. مدیر

    جواب خود را بیازمایید صفحه 23 علوم نهم

    جواب صفحه 23 علوم نهم, صفحه 23 علوم نهم, خود را بیازمایید صفحه 23 علوم نهم, پاسخ صفحه 23 علوم نهم, صفحه 23 علوم نهم, جواب خود را بیازمایید علوم نهم صفحه 23 , گام به گام علوم نهم , جواب صفحه 23 خود را بیازمایید علوم نهم,جواب خود را بیازمایید صفحه 23 علوم نهم ,جواب صفحه 23 علوم نهمشما در حال...
بالا