پاسخ چرا در نواحی داخلی ایران جمعیت کم است

  1. مدیر

    چرا در نواحی داخلی ایران جمعیت کم است

    چرا در نواحی داخلی ایران جمعیت کم | جواب چرا در نواحی داخلی ایران جمعیت کم است | پاسخ چرا در نواحی داخلی ایران جمعیت کم است | نواحی داخلی ایران جمعیت کم است |سوال :چرا در نواحی داخلی ایران جمعیت کم استپاسخ :نواحی داخلی ایران به دلیل بارندگی کم، زمین های شور و خاک نامناسب، بسیار کم...
بالا