کاغذ را به غیر از چوب از گیاهانی مانند گاما

  1. مدیر

    کاغذ را به غیر از چوب از چه گیاهانی تهیه می کنند علوم ششم

    کاغذ را به غیر از چوب از چه گیاهانی تهیه می کنند | ساخت کاغذ بدون چوب علوم ششم |سوال :کاغذ را به غیر از چوب از چه گیاهانی تهیه می کنند علوم ششمجواب :نیشکر پنبه و...
بالا