یک سکه و یک تاس را می اندازیم چقدر احتمال دارد سکه پشت و تاس عدد اول فرد بیاید

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

یک سکه و یک تاس را می اندازیم | چقدر احتمال دارد سکه پشت و تاس عدد اول فرد بیاید |

سوال :

یک سکه و یک تاس را می اندازیم چقدر احتمال دارد سکه پشت و تاس عدد اول فرد بیاید


جواب :

بزودی. . . اگر جواب را میدانید ارسال کنید
 
بالا