یک سکه را سه بار پرتاب میکنیم احتمال اینکه حداقل یک بار رو بیاید چقدر است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

یک سکه را سه بار پرتاب میکنیم | احتمال اینکه سکه حداقل یک بار رو بیاید چقدر است |


سوال :

یک سکه را سه بار پرتاب میکنیم احتمال اینکه حداقل یک بار رو بیاید چقدر است


جواب :

بزودی ...
 
بالا