کوچکترین عدد پنج رقمی بدون تکرار رقم ها چیست

بالا