مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

پیامدهای عدم رعایت قانون در جامعه | عدم رعایت قانون در جامعه چه پیامدهایی دارد |


سوال :

کدام یک از موارد زیر از پیامدهای عدم رعایت قانون در جامعه نمی باشد


جواب :

1) برهم زدن نظم 2) بر هم زدن امنیت اجتماعی 3) پایمال شدن حقوق افراد
 
بالا