کدام یک از اصول دین اشاره به پیامبران الهی دارد و انسان ها به پیامبران الهی ایمان دارند.

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

هم اکنون جواب را از همیارخاص ببینید


سوال :

کدام یک از اصول دین اشاره به پیامبران الهی دارد و انسان ها به پیامبران الهی ایمان دارند.


جواب :

1 ) توحید
2 ) نبوت
3 ) معاد
4 ) امامت
 
بالا