کدام نویسنده کتاب مرزبان نامه را به پارسی دری برگرداند

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

نویسنده کتاب مرزبان نامه به پارسی دری | نویسنده کتاب مرزبان نامه به پارسی دری کیست |


سوال :

کدام نویسنده کتاب مرزبان نامه را به پارسی دری برگرداند


جواب :

نوشته مرزبان ابن رستم ابن شروین به زبان طبری است که وراوینی انرا به فارسی درس برگردانده است
 
بالا