کدام نوع سنگ آهک برای سازه ها نامناسب می باشد؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,355
64

کدام نوع سنگ آهک برای سازه ها نامناسب می باشد؟ | جواب کدام نوع سنگ آهک برای سازه ها نامناسب می باشد؟ |


سوال :

کدام نوع سنگ آهک برای سازه ها نامناسب می باشد؟


جواب :

در صورتی که سنگ آهک دارای حفرات انحلالی باشد، می تواند مشکلات جدی از ق یل فرار آب یا نشست زمین را به همراه داشته باشد .
 
بالا