کتاب پیشگویی سیلویا بروان

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

کتاب پیشگویی سیلویا بروان/کتاب پیشگویی سیلویا /پیشگویی سیلویا بروان/دانلود کتاب پیشگویی سیلویا بروان/دانلود کتاب پیشگویی اثر سیلویا بروان/درباره پیشگویی :
چگونگی پیشگویی کردن مشخص نیست و روشهای گونتگون در این زمینه بیا گشته.
پیشگویی های قرآن چه آنها که رخ داده اند و چه گفتهایش پیرامون امور آینده همچون حکومت صالحان بر زمین و رخ دادن قیامت و معاد نیجه ی وحی بر پیامبر امین است . یعنی پیامبر فقط آنچه را که به وی وحی شد و نتیجه ی نوعی القای روحانی است .
 
  • برچسب ها
    دانلود کتاب پیشگویی اثر سیلویا بروان دانلود کتاب پیشگویی سیلویا بروان پیشگویی سیلویا بروان کتاب پیشگویی سیلویا کتاب پیشگویی سیلویا بروان
  • بالا