چه مبارک است این غم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

چه مبارک است این غم / چه مبارک است این غم هوشنگ ابتهاج / هوشنگ ابتهاج چه مبارک است این غم / شعر هوشنگ ابتهاج چه مبارک است این غم / شعر چه مبارک است این غم /


شعر استاد هوشنگ ابتهاج چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی

 
  • برچسب ها
    شعر هوشنگ ابتهاج چه مبارک است این غم شعر چه مبارک است این غم هوشنگ ابتهاج چه مبارک است این غم چه مبارک است این غم چه مبارک است این غم هوشنگ ابتهاج
  • بالا