مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

عوامل تاثیر گذار در کشاورزی | چه عواملی در کشاورزی مهم است | پاسخ چه عواملی در کشاورزی تاثیر دارد |


سوال :

چه عواملی در کشاورزی تاثیر دارد


جواب :

1- عوامل طبیعی 2- عوامل انسانی

عوامل طبیعی موثر در کشاورزی 1- خاک 2- آب 3- آب و هوا است
 
بالا