مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد | چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد با جواب |


سوال :

چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد مطالعات ششم


جواب :

زیرا وابستگی بیش از حد به دوست آرامش روحی افراد را بر هم می زند.
 
بالا