پرونده ۱۱ کمیسیون بسته شد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

پرونده ۱۱ کمیسیون / پرونده ۱۱ کمیسیون چیست / پرونده ۱۱ کمیسیون چیه / موضوع پرونده ۱۱ کمیسیون / بسته شدن پرونده ۱۱ کمیسیون / پرونده ۱۱ کمیسیون جزییات / خبر پرونده ۱۱ کمیسیون /بعد از سه هفته که از آغاز مجلس یازدهم می‌گذرد تکلیف هیات رئیسه ۱۱ کمیسیون مجلس مشخص شد.


بعد از یک ماه که ساکنان جدید خانه ملت کارشان را در ساختمان هرمی میدان بهارستان آغاز کردند بالاخره امروز تکلیف کمیسیون‌های تخصصی و اعضای هیات رئیسه آن مشخص شد.

هرچند از چند هفته پیش بازار گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب روسای کمیسیون‌ها داغ شده بود اما آنچه امروز رقم خورد چندان با پیش‌بینی‌ها جفت و جور در نیامد و به جز کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و امنیت ملی، بهداشت و درمان و انرژِی که تا حدودی از پیش مشخص بود چه کسانی ریاست این کمیسیون‌ها را به عهده می‌گیرند نتیجه باقی کمیسیون‌ها غافلگیر کننده بود.

البته در این میان انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های فرهنگی و حقوقی و قضایی مشخص نشد.علاوه بر این دو کمیسیون، نتیجه انتخابات کمیسیون اصل ۹۰ هم به انتخاب در صحن موکول شد.

دو انتخابات غافلگیر کننده در کمسیون آموزش و اجتماعی
در کمیسیون آموزش و تحقیقات با اینکه گمانه اصلی بر روی ریاست زاهدی بود، در روزی که خبر کرونایی شدن او منتشر شد، منادی سپیدان نماینده تبریز بر کرسی ریاست تکیه زد. حضور یک زن در هیات رئیسه این کمیسیون هم از نکات جالب توجه است. در کمیسیون اجتماعی هم چهره ای بر کرسی ریاست تکیه زد که نامش بسیار کم در میان گمانه ها مطرح بود؛«مهدی عیسی زاده»

کمیسیون آموزش و تحقیقات
سمتنامحوزه انتخابیه
رئیس علیرضا منادی سفیدانتبریز
نائب رئیس اولمحمد وحیدی بجنورد،مانه،جاجرم و سملقان
نائب رئیس دوم سید محمد مولویآبادان
دبیر اولشیوا قاسمی پور مریوان و سروآباد
دبیر دومحسین حقوردیشهریار
سخنگواحمد حسین فلاحیهمدان


کمیسیون اجتماعی
سمتنامحوزه انتخابیه
رئیسمهدی عیسی زادهمیاندوآب
نائب رئیس اولولی اسماعیلیگرمی
نائب رئیس دومعباس گودرزیبروجرد
دبیر اولمهدی شریفیانتهران
دبیر دوم اردشیر مطهریگرمسار
سخنگوعلی‌ باباییساری
دو رئیس سابق جایگاه خود در کمیسیون اقتصادی و امنیت ملی را تثبیت کردند
کمیسیون اقتصادی و ریاست آن هم خواهان کم ندارد اما اینبار هم قرعه به نام کسی افتاد که سابقه ریاست بر این کمیسیون را در رزومه خود داشت؛«محمدرضا پورابراهیمی». این اتفاق در کمیسیون امنیت ملی هم رخ داد و ذوالنوری که در دوره قبل هم تجربه ریاست براین کمیسیون را داشت جایگاه خود را در مجلس یازدهم نیز تثبیت کرد.
کمیسیون اقتصادی
سمتنامحوزه انتخابیه
رئیسمحمدرضا پورابراهیمیکرمان
نائب رئیس اولسیداحسان خاندوزیتهران
نائب رئیس دومکاظم موسویاردبیل،نیر،نمین و سرعین
دبیر اولانور حبیب‌زاده بوکانی بوکان
دبیر دومسید غنی نظریخلخال و کوثر
سخنگومهدی طغیانیاصفهان

کمیسیون امنیت و سیاست خارجی
سمتنامحوزه انتخابیه
رئیسمجتبی ذوالنوریقم
نائب رئیس اولعباس مقتدای خوراسگانیاصفهان
نائب رئیس دومشهریار حیدریقصر شیرین
دبیر اول یعقوب رضازادهسلماس
دبیر دومعلی علیزاده مراغه و عجب‌شیر
سخنگو ابوالفضل عموئی تهران
دو کاندیدای ریاست مجلس بالاخره یک صندلی ریاست را گرفتند
فریدون عباسی که در انتخابات ریاست مجلس ناکام مانده بود در انتخابات ریاست کمیسیون انرژی بر رقبا پیروز شد. حمیدرضا حاجی بابایی نیز که به مانند عباسی سابقه فعالیت در دولت احمدی نژاد را دارد و عزم ریاست مجلس را هم کرده بود، توانست باردیگر به ریاست کمیسیون برنامه و بودجه برسد. سمتی که در مجلس قبل هم آن را تجربه کرده بود.
کمیسیون انرژی
سمتنامحوزه انتخابیه
رئیسفریدون عباسی کازرون
نائب رئیس اولموسی احمدی کنگان،دیر و جم
نائب رئیس دوماحمد مرادی ندرعباس،قشم و ابوموسی
دبیر اولهادی بیگی نژادملایر
دبیر دومعبدالعلی رحیمیسروستان
سخنگومالک شریعتی تهران

کمیسیون برنامه و بودجه
سمتنامحوزه انتخابیه
رئیسحمیدرضا حاجی‌باباییهمدان
نائب رئیس اولمحمدخدابخشیالیگودرز
نائب رئیس دوممیرتاج‌الدینیتبریز
دبیر اولغلامحسین کرمیدشتی و تنگستان
دبیر دومآرش زره‌تن لهونیپاوه
سخنگومحمدمهدی مفتح تویسرکان
ردپای سه نماینده زن در کمیسیون های بهداشت و شوراها
کمیسیون بهداشت هم در انتخاباتی که برگزار کرد به یک چهره قدیمی این کمیسیون که پیشتر نیز سابقه ریاست داشت اعتماد کرد تا شهریاری بازهم بر صندلی شماره یک این کمیسیون تکیه زند. حضور دو نماینده زن در هیات رئیسه این کمیسیون نکته قابل توجهی بود. ریاست کمسیون شوراها نیز به محمدصالح جوکار رسید. در هیات رئیسه کمیسیون شوراها نیز ردپای یک زن دیده می شود.
کمیسیون بهداشت
سمتنامحوزه انتخابیه
رئیسحسینعلی شهریاری زاهدان
نائب رئیس اولعلی اصغر باقرزادهبابلسر
نائب رئیس دومسید محمد پاک مهربجنورد،مانه،جاجرم و سملقان
دبیر اولفاطمه محمد بیگی قزوین
دبیر دوممحسن فتحیسنندج
سخنگوزهرا شیخی مبارکاصفهان

کمیسیون شوراها و امورداخلی
سمتنامحوزه انتخابیه
رئیسمحمدصالح جوکاریزد و اشکذر
نائب رئیس اولحسین بامیریلردگان
نائب رئیس دوممحمدحسین آصفریاراک
دبیر اولفاطمه مقصودیبروجرد
دبیر دومحسین خسرویبیرجند،درمیان و خوسف
سخنگوعلی حدادیساوجبالغ،نظرآباد و طالقان
۳ نماینده کمتر شناخته شده سه کرسی ریاست را فتح کردند
ریاست دو کمیسیون کشاورزی به ساداتی نژاد رسید و عزت الله اکبری تالارپشتی هم کرسی ریاست کمیسیون صنایع را فتح کرد. ریاست کمیسیون عمران هم نصیب رضایی کوچی شد، کمیسیون هایی که اسامی افراد شاخصی برای ریاست بر آنها مطرح بود ولی انتخاباتی غافلگیر کننده را شاهد بودند.
کمیسیون کشاورزی
سمتنامحوزه انتخابیه
رئیسسید جواد ساداتی نژادکاشان
نائب رئیس اولجلال محمودزاده مهاباد
نائب رئیس دوممحمدجواد عسگری داراب و زریندشت
دبیر اولاحدی آزادی‌خواه ملایر
دبیر دومسید صادق طباطبایی‌نژاد اردستان
سخنگومعین‌الدین سعیدی چابهار

کمیسیون صنایع و معدن
سمتنامحوزه انتخابیه
رئیسعزت‌الله اکبری تالارپشتیتهران
نائب رئیس اولسید احمد رسولی‌نژاددماوند و فیروزکوه
نائب رئیس دومعلی جدی شیروان
دبیر اولمصطفی رضاحسینی قطب‌آبادیشهربابک
دبیر دومبهزاد رحیمی سقز و بانه
سخنگوحجت‌الله فیروزی فسا


کمیسیون عمران
سمتنامحوزه انتخابیه
رئیسمحمدرضا رضایی‌کوچیجهرم
نائب رئیس اولکمال علیپور خنک‌داری قائمشهر
نائب رئیس دوممنصور آرامیبندرعباس،قشم و ابوموسی
دبیر اولاحمد جباری بندرلنگه، بستک و پارسیان
دبیر دومآرا شاوردیان ارامنه شمالی
سخنگوسید البرز حسینی خدابنده
۲۷۲۷​


.
 
  • برچسب ها
    بسته شدن پرونده ۱۱ کمیسیون خبر پرونده ۱۱ کمیسیون موضوع پرونده ۱۱ کمیسیون پرونده ۱۱ کمیسیون پرونده ۱۱ کمیسیون جزییات پرونده ۱۱ کمیسیون چیست پرونده ۱۱ کمیسیون چیه
  • بالا