مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

پتاسیم پرمنگنات در اثر واکنش با آب اکسیژنه | رنگ پتاسیم پرمنگنات در اثر واکنش با آب اکسیژنه | جواب پتاسیم پرمنگنات در اثر واکنش با آب اکسیژنه به چه رنگی در می آید |

سوال :

پتاسیم پرمنگنات در اثر واکنش با آب اکسیژنه به چه رنگی در می آید علوم ششم


جواب :

برنگ بنفش در می آید، میتوانید این ازمایش و رنگ آن را در این ویدیو ببینید

 
بالا