وقتی دیگری از دست ما عصبانی است چه کاری باید انجام دهیم مطالعات هشتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">وقتی دیگری از دست ما عصبانی است چه کاری باید انجام دهیم | وقتی دیگری از دست ما عصبانی است چه کاری باید بکنیم |<br /> <br /> <br /> <span style="color: #0000ff"><b>سوال : </b></span><br /> <br /> وقتی دیگری از دست ما <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85.101626/" class="link link--internal">عصبانی </a>است چه کاری باید انجام دهیم مطالعات هشتم<br /> <br /> <br /> <span style="color: #ff0000"><b>جواب :</b></span><br /> <br /> ۱- به آرامی از او سؤال کنیم چرا از دست ماعصبانی است و علت چیست؟<br /> ۲-به حرف های طرف مقابل، خوب گوش کنیم و حرف های او را قطع نکنیم.<br /> ۳-اگر اشتباهی مرتکب نشد ه ایم ، با آرامش <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.59/" class="link link--internal">توضیح </a>دهیم و اگر اشتباهی کرده ایم عذرخواهی کنیم و راهی برای جبران اشتباه، پیدا کنیم.<br /> ۴-اگرکسی از دست ما خیلی عصبانی است، به طوری که حاضر به شنیدن حرف های ما نیست و ممکن است به ماصدمه بزند، فوراً صحنه را ترک کنیم و ازبزرگ ترها کمک بخواهیم.</div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,354
جدیدترین کاربران
bebeli
عقب
بالا