مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

واحد اندازه گیری کار چیست | جواب واحد اندازه گیری کار چیست |


سوال :

واحد اندازه گیری کار چیست علوم هفتم


جواب :

واحد اندازه گیری کار، ساعت/دقیقه است
 
بالا