هنگامی که خورشید در نیمکره شمالی بر مدار راس السرطان عمود می تابد کدام پدیده به وجود می آید

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

هنگامی که خورشید در نیمکره شمالی بر مدار راس السرطان عمود می تابد | بر مدار راس السرطان عمود می تابد کدام پدیده به وجود می آید |


سوال :

هنگامی که خورشید در نیمکره شمالی بر مدار راس السرطان عمود می تابد کدام پدیده به وجود می آید


جواب :

دلیل اینکه این دو مدار در این منطقه از کره ی زمین مشخص می شوند به این خاطر است که این مناطق آخرین جاهایی هستند که خورشید به طور عمود می تابد در نیمکره ی شمالی در محلی که مدار رأس السرطان عبور می کند و در نیمکره ی جنوبی در محلی که مدار رأس الجدی می گذرد.

زمانی که خورشید به صورت عمود در این منطقه می تابد در نیمکره ی شمالی در ماهی به نام سرطان که معادل تیرماه می باشد (روز اول تیرماه هر سال)است و در نیمکره ی جنوبی در ماه جدی که معادل دی ماه می باشد(روز اول دی ماه هرسال).

همچنین لازم به ذکر است محل قرارگیری این دو مداراز نظر آب و هوایی نیز شاخص است به نحوی که بیشتر بیابان های کره ی زمین در محل این مدارها قرار دارند.
 
  • برچسب ها
    بر مدار راس السرطان عمود می تابد کدام پدیده به وجود می آید در کدام منطقه همیشه سایه اجسام عمود بر زمین به سمت جنوب قرار میگیرد مدار راس السرطان به کدام شهر ایران نزدیک است جغرافیا دهم هنگامی که خورشید در نیمکره شمالی بر مدار راس السرطان عمود می تابد
  • بالا