مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

نعمت های بهشت به دست چه کسانی به بهشت فرستاده میشود | جواب نعمت های بهشت به دست چه کسانی به بهشت فرستاده میشود |


سوال :

نعمت های بهشت به دست چه کسانی به بهشت فرستاده میشود دینی هشتم


جواب :

به دست خود بهشتیان به بهشت فرستاده میشود
 
بالا