نرم کننده سنتی گلو در بازی شهربانو

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,310
79
نرم کننده سنتی گلو در بازی شهربانو را در همیارخاص ببینید

با شهرزاد در دنیای جادویی هزار و یک شب همراه شده و به شهرهای باستانی سفر کنید ، گنج‌های کهن را بیابید و خانه خود را با گنجینه‌ها تزیین کنید . در این سفر همراه علی بابا شده و به جنگل زمردین سفر کرده و با سنباد به سفر هفت دریا روید .

در این بازی باید اشیای پنهان در تصویر را بیابید، پازل‌ها را حل کنید و با کسب مهارت به شهر‌های جدید سفر کنید و گنج‌های جدیدی را به خانه بیاورید. در این بازی ده شهر و شصت مرحله بازی‌های متنوع در انتظار شماست.


پاسخ : به دونه، گل ختمی

فصل اول – شهرزاد​


۱- ترش، شر ۱۰- حر، رحم، حرم ۲- پرس، پسر، سر، سپر ۳- هنر، نر، نهر ۴- پیر، پری، پر ۵- تر، بر، تبر ۶- خم، رم، خرم ۷- زور، رز، ور ۸- در، گرد، دگر ۹- هج، جو، هجو

فصل دوم – عجوزه و بازرگان​


۱۱- قند، دق، دف، فندق ۱۲- نای، سن، یاس، انیس ۱۳- کالج، جلا، کال، کلاج ۱۴- کت، تحکم، محک ۱۵- فطر، رفت، طرف، فطرت ۱۶- صدقه، صدق، قصد، قصه ۱۷- تراز، اتر، ارز، راز ۱۸- گند، رنگ، دنگ، درنگ، گردن ۱۹- متکا، ماکت، کتم، کما ۲۰- نگر، گر، کنگر، رکن ۲۱- قهر، قاره، قهار، هار ۲۲- یار، تایر، رای، ریا ۲۳- ذرت، ذکر، تذکر، ترک ۲۴- وسع، سعود، عدو، عدس، عود ۲۵- ته، مته، مخ، تخمه، همت ۲۶- دمغ، دما، داغ، دماغ ۲۷- شکیب، شیک، کیش، شیب ۲۸- صد، دل، صندل ۲۹- مهیب، همی، بیم، بیمه ۳۰- وی، هویج، جوی، وجیه

فصل سوم – صیاد و کوزه​


۳۱- خام، همتا، هما، ماه، خاتمه ۳۲- زری، فیروز، ورز، روی، روز ۳۳- خبز، خبازی، خیز، ابزی، بازی ۳۴- ورم، منشور، منش، موش، نرمش ۳۵- باز، اهل، ازل، زباله، ابله ۳۶- اخور، اخر، ارس، سوراخ، خرس ۳۷- سیر، چپر، سپیچ، سرپیچ، ریس ۳۸- راش، لواش، شورا، شلوار، واشر ۳۹- کلت، کشت، شتاک، شکلات، تشک ۴۰- لحم، حمل، رحل، مرحله، محله ۴۱- مایه، مهیا، بامیه، بها ۴۲- بغل، غول، لبو، بلغور، لغو ۴۳- سیبل، سلب، قسب، بقل، قبل ۴۴- شن، بنفشه، بن، شنبه، نبش ۴۵- بنیاد، بان، ناب، بیان، بید ۴۶- تبه، هشتی، شبیه، بهشتی، تیب ۴۷- توبان، ناو، وات، وان، تابو ۴۸- چاره، پارچه، چپه، چهار، چاپ ۴۹- پند، صدا، ندا، صاد، پانصد ۵۰- زیپ، پیرو، زیپ، پرویز، پیروز

فصل چهارم- شاهزاده ی سنگی​


۵۱- خود، دون، دوزخ، زند، پوزخند، دوز، پند ۵۲- غضب، نبض، غنا، بغض، غضبناک، بانک ۵۳- ناف، افرین، ران، نار، نفر، نیا ۵۴- فساد، اره، هدف، فدا، افسرده، اسد ۵۵- قاب، قربانی، قاری، برنا، قناری، برین ۵۶- ترکش، کشتزار، تشکر، زکات، اشک، شکر ۵۷- نایل، لای، لیر، انگل، نارگیل، لنگر ۵۸- فسیل، فیلسوف، سیلو، فلس، سیف ۵۹- سفارت، مفسر، رسام، سامت، اتمسفر، سفرا ۶۰- دامن، دمار، هردم، دامنه، مردانه، مدرن ۶۱- عمارت، مراجع، تجار، مجرا، مراجعت، رجعت ۶۲- تومار، راوی، ویار، تاری، متواری، مترو ۶۳- مانتو، متوازن، زمان، توازن، زانو، توان ۶۴- تیبا، قابلیت، قابل، قالی، قلیا، تلاقی، بیات ۶۵- رفاه، فرزانه، نفر، زرافه، راهزن، ارزن ۶۶- امور، نمودار، منور، امدن، دوان، نورد ۶۷- اسیر، اگهی، ساری، گریس، سیاهرگ، سیگار ۶۸- فلات، کفال، تلافی، کفالت، تکالیف، تالیف ۶۹- اریب، بارش، شیار، شیبا، ابریشم، شراب ۷۰- غزال، بزغاله، بالغ، غلبه، بغال، زغال

فصل پنجم – ملک هندوستان​


۷۱- روب، بارو، نارو، روبان، برون، روان، نور ۷۲- بنی، یاد، نبی، بنا، دای، بند، دنیا، نایب ۷۳- ورد، شاد، واشر، رود، داور، دشوار، راد، درو ۷۴- دیه، زله، هزل، دیزل، لیز، دهلیز، دله ۷۵- خشن، رخش، شاخ، شان، رخشا، ناشر، خان، رخشان ۷۶- تاس، ستار، رسالت، استر، سال، تراس ۷۷- قبا، قربان، قبر، قران، انبر، باقر، قرن ۷۸- اسف، ادرس، داس، دسر، سرا، دار، فاسد ۷۹- ایه، گیاه، گاه، سیاه، اسی، هاگ، سایه ۸۰- تلقی، قیل، تقلی، بلی، قلب، تلقیب، تقبل ۸۱- کاش، کلاش، شکیل، کاشی، شکل، شالی، شاکی ۸۲- ارض، رضوان، روا، رضا، انور، نوار، ران ۸۳- توز، زیتون، یوز، تیز، وزن، زینت، وزین، تین ۸۴- سبا، سقا، سباق، ساق، بقا، سابقه، ساقه، قبه ۸۵- روس، راسو، اور، وتر، روستا، رسا، ترس ۸۶- سما، سهم، سهام، سام، ساچمه، ماسه، اهم ۸۷- رخش، خرگوش، شوخ، خوش، گور، گوش، خروش ۸۸- رام، نیم، ارمنی، میان، امین، منیر، نیرم ۸۹- خزان، ناز، خانه، خان، زان، خزه، خزانه، خازن ۹۰- چنبر، چنبره، بهر، بچه، چرب، رهن

فصل ششم – عروس چوبی​


۱۰۰- تام، تمنا، مناعت، مات، متن، متان، عام، اتم ۱۰۱- نسا، احسنت، سنا، حسنا، حسن، نحس، ناس، ساحت ۱۰۲- کیا، کرسی، ریسک، سرک، کار، اکسیر، کسر، سایر ۱۰۳- لوچ، الوچه، چله، چلو، الو، چاله، چاه ۱۰۴- اکول، اکو، الونک، کول، الکن، وال، کلان، کاو ۱۰۵- شام، امر، ارزش، رمز، مار، امرزش، رزم، مشا ۱۰۶- مرز، امروز، زار، ارم، وزرا، موزر، مور، زوار ۱۰۷- تیم، منت، نامی، نیت، یمن، امن، تامین، تمنی ۱۰۸- حیرت، حیف، تفریح، فتی، فتح، تیر، تحریف، حتی ۱۰۹- گیل، یاب، بالی، گالی، بال، گلابی، بلا، بیگ ۱۱۰- لوت، ولید، تولد، ولت، تلو، تولید، ولی، دیو ۱۱۱- متر، ثمرات، ارث، تمر، ثمر، تارم، ترم، اثر ۱۱۲- دیار، دیوار، دور، ودا، دیر، وادی، ارد، یاور ۱۱۳- واج، جدار، جار، ورج، اجر، جوار، واجد، درج ۱۱۴- مراد، بدر، ادب، دام، مربا، مرداب، باد، برد ۱۱۵- ارتش، تراشه، تراش، رشت، رشته، شهر، شاه، هشت ۱۱۶- علت، معتل، املت، ملت، اعم، علامت، تعمل ۱۱۷- برکت، کبر، تبریک، ترکیب، بکر، کبریت، تکبیر ۱۱۸- میت، رحیم، تحریم، رحم، حتم، تحریم، متی، مری ۱۱۹- سرمه، مهر، درهم، رسم، رسد، همدرس، دمر، مهد ۱۲۰- یوم، دین، مینو، ندیم، مین، مدیون، مدنی، دمن ۹۱- روزن، زنبور، برزن، بروز، نوبر، ورز، زبر ۹۲- چمن، ادم، نماد، نما، نمد، چمدان، چند، نادم ۹۳- گالن، لگد، انگ، لادن، لگن، گلدان، گدا، لنگ ۹۴- بانگ، اهنگ، انگه، گناه، انبه، بنگاه، نگه، هنگ ۹۵- لوح، حوله، صله، حصول، هول، صلح، حوصله ۹۶- اهن، اینه، نیز، زین، زهی، نهی، نیاز، نیزه ۹۷- وام، البوم، مال، بوم، اول، مبل، وبا، بام ۹۸- یال، تلاش، ایل، اشتی، لات، اتش، شیلات، اتی ۹۹- رنج، زنجیر، ریز، جزر، جرز، زرین، جین، جیر

فصل هفتم – شاه دزد​


۱۲۱- ملک، لیک، ملی، میل، ملاک، مکل، مالکی، کام، کمال ۱۲۲- دانه، حیا، ادینه، هندی، حین، اهنی، ایده، ناحیه، نادی ۱۲۳- سده، نهاده، نهاد، ساده، سند، هدا، دهنه، سنه، هندسه ۱۲۴- هجری، هنری، یونجه، هنرجو، جیوه، نیرو، هرج، جون، وجین ۱۲۵- دوش، یواش، دوری، اشد، شیاد، دشواری، شیر، دیش، وارد ۱۲۶- پود، پور، پرش، شیپور، یورش، پیشرو، پدر، رشد، ریشو ۱۲۷- تریکو، تیوا، روایت، رویت، کتری، تکاور، راکت، یکتا، یارو ۱۲۸- مینا، ما، تن، متین، ایمن، تیان، امنیت، نام، نیات ۱۲۹- سرد، درس، همسر، سرمد، دره، مدرسه، رده، سرم، هدر ۱۳۰- گاری، گیرا، سیاره، گاهی، گریه، ریسه، گیره، هراس ۱۳۱- تماس، رستم، ساتر، فراست، افست، مسافت، مسافرت، افسر، متاسف ۱۳۲- قلاب، قاتل، لایق، تقابل، اقلیت، بقال، لیاقت، تقلا، تقلب ۱۳۳- بار، قیر، ابری، ابر، نقاب، قریب، بریان، برق، رقیب، بیرق ۱۳۴- سدر، هرس، رها، فره، سار، راه، سفره، ردا، سفر ۱۳۵- گلنار، ریل، گریان، یگان، گلر، گلی، گالری، رنگی، ریگ ۱۳۶- اهرم، مهار، رنده، نرده، نادر، رهنما، نادره، درنا، رانده ۱۳۷- غیل، غلام، غلیان، غمین، یغما، مغنی، غنی، میلان، غلمان ۱۳۸- مجهول، فلج، موج، مفلوج، فوم، مهول، موجه، جلوه ۱۳۹- محبت، حجامت، محب، محتاج، تاج، مجاب، اجم، مباح، بحت، حجت ۱۴۰- سلیب، سیب، عالی، لعب، اسیب، عبا، عباسی، بلع، لعاب، لباس ۱۴۱- رشید، شادی، ارشد، فیش، شفیر، افرید، فریاد، فرد، دایر ۱۴۲- افکن، کاف، افرین، کافر، کفران، کنار، یکان، رکن، کفن ۱۴۳- جواز، مجزا، وجد، مجد، مزدوج، ماجد، زوج، جدا ۱۴۴- عزم، عمر، زعم، همراز، زره، مزه، مزار، زارع، اهمر ۱۴۵- چروک، کوته، کوره، هتک، هور، کور، چوک، چرتکه، کته ۱۴۶- بنیه، یقه، بقر، هبیر، نقی، بیرق، نبیره، ریه، نهیب ۱۴۷- مایو، موزیک، میز، مکی، کزم، ویزا، مویز، کام، اویز ۱۴۸- اشوب، انوشه، نوشابه، نواب، شبه، انبوه، باش، باه، شانه ۱۴۹- هزم، زارع، مزرعه، عازم، هرمز، زمره، زهر، هراز، عامر ۱۵۰- جزم، زاد، جواد، موز، جامد، جزا، مزدا، دوام، مزد، مزاج

فصل هشتم – میوه ی ممنوعه​


۱۵۱- جارو، رواج، رجز، ارج، رجا، زجر، راج، وراج، زواج، جور ۱۵۲- بیش، شاطر، طبری، بشیر، بطری، طیش، رطب، باطری، بشر، شرط ۱۵۳- خمس، گرم، سرخ، مسخرگی، مرگ، میسر، میخ، رسمی، مرسی، خیر ۱۵۴- مسند، اسم، مسن، مهندس، دهن، دهم، همسان، سمن، مهان، هند ۱۵۵- قمری، مهین، همین، قرین، مقنی، نیمه، قرنیه، میهن، قیمه ۱۵۶- عجز، جزوه، عجزه، هجا، جهاز، عزا، عجوزه، هاج، جاه، عاج ۱۵۷- پهنا، چون، ناوچه، هاون، پهن، پوچ، نوچه، پونه، انچه، پناه ۱۵۸- عقاب، طاقت، طاعت، عاق، عطا، طاق، قطاع، عاقبت، تابع، عقب ۱۵۹- مارک، منکر، کارمند، کمد، کندر، کران، کمر، نمک، کمند، کدر ۱۶۰- دلنگ، بلد، گول، بدن، گون، بدل، گود، گلو، گلوبند، گنبد ۱۶۱- دراز، ارشه، شهزاد، زرده، هرز، شهد، ازرده، شهدا، درز، هشدار ۱۶۲- نبوت، نوبت، بتون، خوی، خوبی، بخت، خون، خوب، توبیخ، بیخ ۱۶۳- پوک، پلو، لیف، پفک، کیف، کیلو، پولک، پولکی، فلک، کوفی ۱۶۴- جناب، جهان، جنب، باج، باجه، جانب، جبه، نخبه، جنبه، جان ۱۶۵- روح، حیران، رویا، نوح، حاوی، وحی، نحو، روحانی، حور، نواحی ۱۶۶- جالیز، جیب، ابجی، جایز، جالب، جلب، لجباز، لزج، زیبا، اجل ۱۶۷- سالن، نسب، سالم، مناسب، نسل، لمس، ملس، بالن، سمبل، اسب ۱۶۸- اپل، پاس، کاست، پست، کاپ، کسل، ساکت، پلک، اسکلت، سالک، پاکت ۱۶۹- خمیر، مگر، خرمگس، مسری، مریخ، سیم، گیر، گریم، گیس، مسگر ۱۷۰- سرشت، تشر، گذر، شست، گذشت، گشت، سرگذشت، شتر، گسترش ۱۷۱- رعیت، عطر، عیب، طبی، عبرت، طبیعت، تعبیر، ربط، بیعت، طبع ۱۷۲- سراب، سفیر، برس، بسیار، فرا، سیراب، سرب، فریبا، برف، سیار ۱۷۳- سنگ، گود، سوند، نفس، سود، فنس، گوسفند، سوگ، سند ۱۷۴- تنبلی، بالین، لاتین، نبات، بیلان، نیل، لبنیات، تبیان، تبانی ۱۷۵- بامزه، بزم، مبارزه، مربا، بازه، بهرام، بارز، مبرا، بهار، مبارز ۱۷۶- فرود، ردیف، یوسف، سرود، سور، روسی، روسفید، دیس، فرو، سرو ۱۷۷- ریش، شرف، شفا، امیر، مارش، شریف، ماش، فرمایش، شرم، اشرف ۱۷۸- عنایت، نکات، اینک، تکان، تنیا، نیک، انتیک، تانک، عین، عیان ۱۷۹- وزش، شهد، هود، زود، شیوه، هوش، شهید، دوشیزه، یهود، شهود ۱۸۰- حدس، حسادت، راحت، حراست، درست، حسرت، حسد، دستار، احد، راست ۱۸۱- سوپ، هستی، پیست، پیوسته، تپه، توپ، سهو، تسویه، سوت، پوسته ۱۸۲- لیست، بیست، سبیل، ابلیس، ابی، استیل، بلیت، سیلاب، سیل، سیال، ایست ۱۸۳- اخروی، کاخ، خیک، خوراکی، خرک، خوک، خار، خور، اخیر، خاک ۱۸۴- رخت، تخس، سیخ، ساخت، سیرت، ریخت، ریاست، سخت، تخسیر، تاریخ ۱۸۵- جاهد، سید، اسید، جسد، هادی، سجده، جاده، سجاده، جدی، دایه ۱۸۶- سرپا، دیرپا، درپی، پادری، دریا، سپید، پریسا، سپیدار، سپری، پارس ۱۸۷- قوچ، چاق، مقوا، قلم، مقال، قوم، قول، چماق، چاقو، ملق، چال ۱۸۸- جلد، دجال، اوج، جولان، جادو، جلاد، جلو، لجن، وجدان، جوان ۱۸۹- ساتن، نورس، رستن، سناتور، سورنا، سنتور، سنوات، استون، ناسور، ستوان ۱۹۰- دیشب، شبگرد، گردش، دیگر، گردی، شگرد، بردگی، دربی، شبدر، دبیر ۱۹۱- کفتر، ترافیک، کافی، تاریک، کارت، تفکر، کیفر، کفری، کفتار، کتیرا ۱۹۲- موکت، کمپوت، پتو، پاکت، تاپ، پاک، کاپوت، کمپ، تکاپو ۱۹۳- ناکس، یکان، سکان، پیکان، ساکن، اکیپ، یکسان، کیان، سکنا، کاسنی ۱۹۴- ماهی، مقایسه، قیام، مقیاس، سهیم، قیاس، سیما، سماق، مهیا، قاسم ۱۹۵- رازی، زبان، زاری، نیزار، زینب، رایزن، ریزان، بیزان، رزین، نازی ۱۹۶- پاتیل، پیت، پنالتی، پیل، پلاتین، پالت، اتیلن، پلان، تیپ، پیلتن ۱۹۷- سختی، اختر، خیار، خیرات، خیس، خسارت، اخرت، تسخیر، استخر، تاخیر ۱۹۸- مرتع، شما، معاشرت، شعر، شرع، عرش، شعار، اشتر، مشت، عشا، شاعر ۱۹۹- زخم، اخیه، خمیازه، اخم، میز، خیام، هیزم، زخمی، خیمه، خامه ۲۰۰- ریشه، رانش، ارشین، شیره، ناشی، شریان، نهار، شهین، شاهین، هشیار

مطالب پیشنهادی :


نرم کننده سنتی گلو در بازی شهربانو​


عنوان : نرم کننده سنتی گلو در بازی شهربانو


اگر این مطلب نیاز به اصلاح و یا تکمیل دارد از طریق انتهای همین مطلب اطلاع دهید
 
آخرین ویرایش:

سمیه اسمعیلی

کاربر غیرعضو
چرا جوابی دریافت نکردم
 
  • برچسب ها
    هیچ

آمار انجمن

موضوع ها
48,733
ارسال ها
56,171
کاربران
3,425
جدیدترین کاربران
خلیلی
عقب
بالا