مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

❤️ کدام استان ها با نام مرکز آن استان ها مشابه است | کدام استان ها با نام مرکز آن استان ها مشابه است با جواب |


سوال :

نام کدام استان ها با نام مرکز آن استان ها مشابه است مطالعات هفتم


جواب :

به جز بهارستان همه ی استان های تهران با نام مرکز آن استان مشابه است
 
بالا