میریختم تمام جهان را به پای تو کنایه از چیست

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

میریختم تمام جهان را به پای تو | کنایه میریختم تمام جهان را به پای تو |


سوال :

میریختم تمام جهان را به پای تو کنایه از چیست


جواب :

آرایه کنایه: می ریختم تمام جهان را به پای تو کنایه از هدیه کردن و بخشیدن تمام جهان
 
بالا