مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,357
64

مقر هیئت دولت و وزارتخانه ها| مقر هیئت دولت و وزارتخانه ها کجاست | مقر هیئت دولت و وزارتخانه ها در کدام شهر است مطالعات هشتم |


سوال :

مقر هیئت دولت و وزارتخانه ها در کدام شهر است مطالعات هشتم


جواب :

مقر هیئت دولت و وزارتخانه ها اغلب در مرکز شهر هستند مثلا در ایران، در شهر تهران قرار دارد .
 
بالا