مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,380
64

کم خونی های مکالوپلاستیک، اختلالات ارثی ساختار گلبول قرمز، کم خونی های مزمن اکتسابی، پلی گلبولی و ترومبوسیتوز اولیه، اختلالات کمی و کیفی پلاکت ها و فاکتورهای انعقادی، بدخیمی های خونی،اختلالات خونی ارثی،بیماری های هموگلوبینوپاتی ارثی، تالاسمی ماژور، فاویسم، آپلازی مغز استخوان و ….

بیماری باید توسط تیم پزشکی مورد بررسی قرار گیرد. در صورت نیاز روند درمان طی شده و در نهایت در صورت عدم درمان و یا مقاومت بدن در برابر درمان، فرد مشمول معافیت کم خونی اخذ می نماید.

مدارک مورد نیاز معافیت کم خونی

اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مشمول
عکس از مشمول
آخرین مدرک تحصیلی
فرم اولیه پزشکی
و …

مراحل اخذ معافیت کم خونی

تکمیل فرم معافیت پزشکی
تاییده پزشک
رفتن به بیمارستان مربوطه برای بررسی شدت بیماری
رفتن به کمیسیون
و…
 
بالا