مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,355
64

مسلمانان هر روز در اذان اقامه و نماز به چه چیزی شهادت میدهند جواب | مسلمانان هر روز در اذان اقامه و نماز به چه چیزی شهادت میدهند هدیه ششم |

سوال :

مسلمانان هر روز در اذان اقامه و نماز به چه چیزی شهادت میدهند


جواب :

مسلمانان هر روز در اذان، اقامه و نماز به یکتایی و یگانگی پروردگار شهادت می دهند ستایش می کنند
 
بالا